Miljöpolicy för Mälarlift i Västerås AB

– Mälarlift AB:s övergripande miljömål är att nå en miljömässig, långsiktig och uthållig lönsamhet.

– Våra tjänster/produkter skall vara miljömässigt godtagbara.

– Våra insatser skall styras av myndighetskrav, kundkrav och affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Ansvar

– VD har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna och tillser att upprättad miljöpolicy följes.

– Vi åtar oss att följa miljölagstiftningen och andra krav.

– All personal skall visa ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och vara involverad i förbättringsarbetet (minska miljöbelastningen).

Kontroll

– Kontroll och efterlevnad enligt fastställda miljömål utföres på därför avsedda dokument.

Utveckling

– Vid utveckling av nya metoder, ny teknik inom våra verksamhetsområden skall miljöaspekterna beaktas och möjlighet till återvinning finnas.

– Miljöarbetet skall inriktas för ständiga miljöförbättringar, minimering av materiell förbrukning samt förebyggande av förorening.

– En förutsättning i denna strävan är att varje anställd är tillräckligt utbildad för att omsätta policyn i praktisk handling

Inköp

– Leverantörer och entreprenörer skall påverkas av principerna i denna policy.

– Miljöfrågorna skall beaktas vid planering av projekt. Metoder (arbetssätt), material som innebär mindre miljöpåverkan skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ.

Information

– All information inom företaget skall kännetecknas av öppenhet och saklighet.

– Alla i företaget skall delges vår miljöpolicy.

Uppföljning

– Vi skall regelbundet kontrollera efterlevnad av denna miljöpolicy.

 

HVO100 Miljödiesel